Project news
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Voting
Як Вам новий сайт?
Total 1 common:people_all_forms
    
Новини

Статут Стрільської початкової школи

Date: 8 липня 2020 о 10:56, Refreshed 12 березня 2021 о 09:41

С Т А Т У Т

Стрільської початкової школи

Сарненської міської ради

Сарненського району

Рівненської області

(нова редакція)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заклад освіти — Стрільська початкова школа є правонаступником Навчально-виховного комплексу Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад села Стрільськ комунальної власності Стрільської сільської ради.

1.2. Повна назва закладу освіти — Стрільська початкова школа Сарненської міської ради.

Скорочена назва: Стрільська початкова школа

1.3. Юридична адреса Стрільської початкової школи: 34512, вул. Чапленка, 33, с. Стрільськ, Сарненський район, Рівненська область.

1.4. Мовою освітнього процесу в Стрільській початковій школі є державна мова.

1.5. Стрільська початкова школа Сарненської міської ради є юридичною особою, має відокремлений кошторис, печатку, штамп. Має право відкривати реєстраційний, спеціальний реєстраційний та інші рахунки в органах Державного казначейства України.

1.6. Стрільська початкова школа - це заклад освіти, що має у своєму складі дошкільний підрозділ, забезпечена кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу та спроможна забезпечувати на належному рівні здобуття дошкільної та початкової шкільної освіти.

Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від трьох до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи згідно з вимогами Державного стандарту початкової освіти. У складі шкільного підрозділу можуть бути класи з поглибленим вивченням окремих предметів, групи продовженого дня.

1.7. Стрільська початкова школа є неприбутковим закладом.

1.8. Стрільська початкова школа утворюється з метою:

- створення єдиного освітнього простору та безпечного освітнього середовища;

- забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до здобуття якісної освіти;

- створення умов для здобуття особами дошкільної та початкової шкільної освіти, зокрема шляхом забезпечення реалізації їх індивідуальної освітньої діяльності, гуртків.

1.9. Завданнями закладу освіти є створення безпечного освітнього середовища, концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, створення єдиної системи виховної роботи.

1.10. Стрільська початкова школа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", „Про дошкільну освіту”, іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами центральних органів виконавчої влади, рішеннями органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній заклад освіти та власним Статутом.

1.11. Стрільська початкова школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

1.12. Стрільська початкова школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;

 • дотримання державних стандартів освіти;

 • дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

 • дотримання фінансової дисципліни.

1.13. Стрільська початкова школа має штатний розпис, що розробляється на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України.

1.14. Засновник ліквідовує, реорганізовує чи перепрофільовує (змінює тип) закладу освіти відповідно до вимог законодавства.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Освітній процес в Стрільській початковій школі організовується відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», інших актів законодавства, освітньої програми (освітніх програм) та спрямовується на виявлення та розвиток здібностей та обдарувань особистості, її індивідуальних здібностей, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, визначених державними стандартами.

2.2. Освітній процес в закладі освіти організовується за такими циклами:

 • дошкільна освіта дітей віком від трьох до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

 • перший цикл початкової освіти - адаптаційно-ігровий (1-2 роки навчання);

 • другий цикл початкової освіти - основний (3-4 роки навчання).

2.3. Освітній процес в закладі освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань - 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.

Тривалість канікул у закладах освіти протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.

2.4. Безперервна навчальна діяльність учнів закладів освіти не може перевищувати 35 хвилин (для 1 року навчання), 40 хвилин (для 2-4 років навчання), крім випадків, визначених законодавством.

2.5. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) і режим роботи початкової школи встановлюються керівником закладу освіти у межах часу, передбаченого навчальним планом.

2.6. Стрільська початкова школа розробляє та використовує в освітній діяльності одну освітню програму на кожному рівні (циклі) початкової освіти або наскрізну освітню програму, розроблену для декількох рівнів освіти.

2.7. Освітня програма розробляється на основі типової освітньої програми, розробленої та затвердженої Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини.

Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

2.8. На основі визначеного в освітній програмі закладу освіти навчального плану педагогічна рада складає, а його керівник затверджує річний навчальний план, в якому конкретизується перелік навчальних предметів та кількість навчальних годин на тиждень (та/або кількість годин на навчальний рік).

2.9. З метою належної організації освітнього процесу в Стрільській початковій школі формуються класи та/або групи, у тому числі спеціальні, інклюзивні, з дистанційною формою здобуття освіти.

Відповідно до наказу керівника закладу освіти можуть утворюватися з’єднані класи (класи-комплекти) початкової школи. Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи затверджує МОН.

2.10. Кількість учнів у навчальних приміщеннях закладу освіти має відповідати вимогам санітарного законодавства та не може порушувати права учнів (педагогічних працівників) на належні, безпечні та здорові умови навчання (праці) та у класі (наповнюваності класу) не може становити менше 5 учнів та більше 30 учнів.

Зменшення кількості учнів у класі протягом навчального року не є підставою для припинення функціонування цього класу до закінчення навчального року.

2.11. В Стрільській початковій школі для забезпечення належної якості вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) клас може ділитися не більш як на три групи з кількістю учнів не менше восьми осіб.

Для вивчення навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, у тому числі вибіркових, можуть формуватися та функціонувати міжкласні групи, що включатимуть учнів різних класів одного або різних років навчання.

2.12. За письмовими зверненнями батьків учнів керівник закладу освіти приймає рішення про утворення групи (груп) подовженого дня, у тому числі інклюзивної та/або спеціальної, фінансування якої (яких) здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

2.13. Стрільська початкова школа на підставі письмових звернень батьків дітей з особливими освітніми потребами утворює інклюзивні та/або спеціальні класи у порядку, визначеному законодавством.

2.13.1. В закладі освіти для кожного учня, вихованця з особливими освітніми потребами, який навчається в інклюзивному класі, у порядку, визначеному законодавством, складаються індивідуальна програма розвитку, індивідуальний навчальний план (за потреби).

2.13.2. Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для учня, вихованця з особливими освітніми потребами забезпечує асистент вчителя, асистент вихователя (соціальний робітник, один із батьків учня або уповноважена ними особа) на основі укладення відповідного договору між початковою школою та асистентом учня, вихованця за згодою батьків.

2.13.3. Для організації процесу навчання учнів, вихованців з особливими освітніми потребами у закладі, що забезпечує здобуття дошкільної та початкової шкільної освіти, облаштовуються ресурсні кімнати та медіатеки за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

2.14. В закладі освіти здійснюється оцінювання результатів навчання учнів та їх атестація у відповідності до вимог чинного законодавства.

2.14.1. Оцінювання результатів учнів в початковій школі може здійснюватися за такими видами як формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація.

Формувальне, поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів на предмет їх відповідності вимогам навчальної програми, вибір форм, змісту та способу оцінювання здійснюють педагогічні працівники закладу.

2.14.2. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація учнів початкової школи здійснюються за системою оцінювання, визначеною законодавством, а результати такого оцінювання відображаються у свідоцтві досягнень, що видається учневі щороку у разі переведення його на наступний рік навчання.

2.14.3. Оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили здобуття початкової освіти вимогам державних стандартів здійснюється шляхом державної підсумкової атестації.

У разі відсутності результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації після завершення навчання за освітньою програмою закладу освіти учень має право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання та/або державну підсумкову атестацію. У разі повторного непроходження річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації педагогічна рада закладу спільно з батьками учня до початку нового навчального року вирішує питання про визначення форми та умов подальшого здобуття таким учнем початкової освіти. У разі вибуття учня із закладу освіти (виїзд за кордон, надання соціальної відпустки тощо) оцінювання результатів навчання такого учня може проводитися достроково.

2.14.4. Оцінювання результатів навчання учня з особливими освітніми потребами в закладах освіти здійснюється згідно із загальними критеріями оцінювання та з урахуванням індивідуального навчального плану (за наявності).

2.15. В закладі освіти за особливі успіхи у навчанні, дослідницькій, пошуковій, науковій діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо до учнів за рішенням педагогічної ради закладу можуть застосовуватися різні види морального та/або матеріального заохочення і відзначення.

2.16. Види та форми заохочення і відзначення учнів у початковій школі визначаються положенням про заохочення і відзначення учнів, що затверджується педагогічною радою закладу освіти.

2.17. В початковій школі учням повинна бути забезпечена індивідуальна освітня траєкторія учня у відповідності до вимог чинного законодавства.

2.18. В закладі освіти повинен здійснюватися виховний процес, який є невід’ємною складовою освітнього процесу і має ґрунтуватися на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях Українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина та інших принципах.

2.19. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня початкової освіти незалежно від форми її здобуття та на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації учні початкових класів отримують свідоцтво про початкову освіту.

III. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками освітнього процесу є:

 • здобувачі освіти (учні);

 • педагогічні працівники;

 • батьки здобувачів освіти;

 • фізичні особи, які провадять освітню діяльність;

 • інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти.

3.2. Права і обов'язки здобувачі освіти, педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Здобувачі освіти мають право на:

 • навчання впродовж життя та академічну мобільність;

 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

 • якісні освітні послуги;

 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

 • відзначення успіхів у своїй діяльності;

 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

 • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

 • повагу людської гідності;

 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

3.4.  Здобувачі освіти зобов’язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

3.5. На посади педагогічних працівників закладу освіти приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки.

Перелік посад педагогічних працівників встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3.6.Педагогічні працівники закладу освіти приймаються на роботу за трудовими договорами відповідно до вимог Закону України «Про освіту» та законодавства про працю.

Педагогічні працівники закладу, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох років.

3.7. Особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника, протягом першого року роботи повинні пройти педагогічну інтернатуру.

3.7.1. Педагогічна інтернатура організовується відповідно до наказу керівника закладу, що видається в день призначення особи на посаду педагогічного працівника.

3.7.2. Педагогічна інтернатура має передбачати заходи, що забезпечать здобуття та/або вдосконалення професійних компетентностей і педагогічної майстерності протягом першого року професійної діяльності педагогічного працівника, зокрема:

- супровід та підтримка у педагогічній діяльності з боку досвідченого педагогічного працівника (педагога-наставника);

- різні форми професійного розвитку (відвідування навчальних занять, опрацювання відповідної літератури тощо).

3.7.3. Виконання обов’язків педагога-наставника покладається на педагогічного працівника з досвідом педагогічної діяльності, як правило, не менше п’яти років за відповідною спеціальністю (такою самою або спорідненою предметною спеціальністю або спеціалізацією).

3.7.4. Відповідно до рішення керівника закладу освіти педагогічному працівникові за виконання обов’язків педагога-наставника призначається доплата у граничному розмірі 20 відсотків його посадового окладу (ставки заробітної плати) в межах фонду оплати праці закладу освіти.

3.8. Розподіл педагогічного навантаження в закладі затверджується його керівником відповідно до вимог законодавства.

3.9. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів), що передбачається навчальним планом закладу, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства про працю.

3.10. Педагогічні працівники зобов'язані:

 • постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

 • виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

 • сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

 • дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

 • дотримуватися педагогічної етики;

 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

 • формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

 • виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

 • формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

 • захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

 • додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки.

3.11. Педагогічні працівники мають право на:

 • академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

 • педагогічну ініціативу;

 • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу;

 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;

 • проходження сертифікації;

 • вільний вибір освітніх програм, форм навчання, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі ;

 • відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

 • справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

 • захист професійної честі та гідності;

 • індивідуальну освітню діяльність за межами закладу освіти;

 • забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;

 • забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, передбаченому законодавством;

 • безпечні і нешкідливі умови праці;

 • подовжену оплачувану відпустку;

 • участь у громадському самоврядуванні закладу;

 • участь у роботі колегіальних органів управління закладом освіти.

3.12. Атестація педагогічних працівників є обов’язковою. Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством.

За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання.

Педагогічні працівники також можуть проходити сертифікацію. Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою. Процедуру сертифікації педагогічних працівників здійснюють спеціально уповноважені державою установи, положення про які затверджує Кабінет Міністрів України.

За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівнику видається сертифікат, який є дійсним упродовж трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.

3.13. Батьки здобувачів освіти мають право:

 • захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

 • звертатися до закладу освіти, органів управління освітою з питань освіти;

 • брати участь у громадському самоврядуванні закладу, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

 • завчасно отримувати інформацію про всі заплановані та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

 • брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

 • отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти в початковій школі та його освітньої діяльності.

 • мають право бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей за попереднім погодженням з керівником закладу.

3.14. Батьки здобувачів освіти  зобов’язані:

 • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

 • сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

 • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

 • формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

 • виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку гімназії, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

ІV. УПРАВЛІННЯ СТРІЛЬСЬКОЮ ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ


 

4.1. Управління закладом освіти здійснюють:

 • Засновник або уповноважений ним орган;

 • керівник закладу;

 • педагогічна рада закладу;

 • вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу.

4.2 . Засновник Стрільської початквової школи:

затверджує статут (його нову редакцію) закладу;

укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу, у порядку визначеному Засновником, у відповідності до вимог чинного законодавства;

розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу з підстав та у порядку, визначених законодавством.

затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу у випадках, та у порядку визначеному засновником у відповідності до вимог чинного законодавства.

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу;

здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу;

забезпечує створення в закладі інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;

реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

4.2.1. Засновник не має права втручатися в діяльність закладу, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та цим Статутом.

4.2.2. Уповноважений Засновником орган управління здійснює управління закладу в межах делегованих Засновником повноважень.

4.2.3. Засновник закладу зобов’язаний:

забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

у разі реорганізації чи ліквідації закладу забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

забезпечити відповідно до законодавства створення в закладі безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

4.3. Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснює його керівник.

Керівником закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту , стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства.

4.3.1. Керівник закладу призначається на посаду і звільняється з посади у порядку, визначеному Засновником.

Керівник закладу освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, шляхом укладення контракту (трудового договору).

4.3.2. Не може обіймати посаду керівника закладу особа, яка:

  • є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

  • має судимість за вчинення злочину;

  • позбавлена права обіймати відповідну посаду;

  • за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

  • за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

  • підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».

4.3.3. Керівник закладу освіти має право:

  • діяти від імені закладу без довіреності та представляти початкову школу у відносинах з іншими особами;

  • підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу;

  • приймати рішення щодо діяльності закладу в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном закладу та його коштами;

  • призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників закладу, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

  • визначати режим роботи закладу;

  • видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;

  • укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;

  • звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації закладу;

  • приймати рішення з інших питань діяльності закладу.

4.3.4. Керівник Стрільської початкової школи зобов’язаний:

 • виконувати цей Закон України «Про повну загальну освіту»Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», статут та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;

 • планувати та організовувати діяльність закладу;

 • розробляти проект кошторису та подавати його Засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;

 • надавати щороку засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 • організовувати фінансово-господарську діяльність закладу в межах затвердженого кошторису;

 • забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку закладу;

 • затверджувати правила внутрішнього розпорядку закладу;

 • затверджувати посадові інструкції працівників закладу;

 • організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

 • затверджувати освітню (освітні) програму (програми) закладу відповідно до цього Закону;

 • створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

 • забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;

 • контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;

 • забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами початкової освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;

 • створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

 • сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;

 • створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю закладу загальної середньої освіти;

 • сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в закладі ;

 • формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників закладу;

 • створювати в закладі безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;

 • організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів та вихованців відповідно до законодавства;

 • забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України "Про освіту""Про доступ до публічної інформації""Про відкритість використання публічних коштів" та інших законів України;

 • здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) відповідно до вимог законодавства;

 • організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;

 • звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку закладу;

 • виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, Засновником, Статутом, колективним договором, строковим трудовим договором.

4.3.5. Керівник Стрільської початкової школи зобов’язаний протягом першого року після призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин.

4.4.  Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом управління опорного закладу освіти.

4.4.1. Повноваження педагогічної ради визначаються Законом України «Про повну загальну середню освіту», «Про освіту» та цим Статутом та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства.

4.4.2. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у засіданнях педагогічної ради. Головою педагогічної ради є керівник закладу. Серед членів педагогічної ради, шляхом відкритого голосування обирається секретар.

4.4.3. Педагогічна рада закладу:

 • схвалює стратегію розвитку закладу та річний план роботи;

 • схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання;

 • схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

 • приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

 • приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

 • розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 • приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

 • може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти;

 • розглядає інші питання, віднесені чинним законодавством до її повноважень.

4.4.4. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради.

4.4.5. Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказами керівника закладу та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу у закладі освіти.

4.5. В Стрільській початковій школі за рішенням Засновника або уповноваженого ним органу для одного чи кількох закладів освіти може бути утворена піклувальна рада на визначений Засновником строк.

4.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференція) колективу закладу, які скликаються не менше одного разу на рік та формуються з уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу (їх органів самоврядування - за наявності).

Інформація про час і місце проведення загальних зборів (конференції) колективу закладу розміщується в закладі освіти та оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу освіти не пізніше ніж за один місяць до дня їх проведення.

4.6.1. Загальні збори трудового колективу закладу:

 • розглядають та схвалюють проект колективного договору;

 • затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;

 • визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії з трудових спорів;

 • обирають комісію з трудових спорів.

Загальні збори трудового колективу можуть утворювати комісію з питань охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.

4.6.2. Рішення загальних зборів трудового колективу підписуються головуючим на засіданні, секретарем та є обов’язковими до виконання всіма працівниками закладу освіти.

4.6.3. Загальні збори (конференція) колективу закладу освіти щороку заслуховують звіт керівника закладу освіти, оцінюють його діяльність і за результатами оцінки можуть ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу освіти.

4.7. В закладі може діяти батьківське самоврядування.

Батьківське самоврядування здійснюється батьками учнів як безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування, з метою захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених Законом України «Про повну загальну середню освіту та цим Статутом.

4.7.1. Батьки мають право утворювати різні органи батьківського самоврядування (в межах класу, закладу освіти, за інтересами тощо) та можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, що належать до компетенції інших органів управління чи органів громадського самоврядування закладу освіти.

4.7.2. Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками виключно на добровільних засадах.

Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації освітнього процесу та/або діяльності закладу можуть бути реалізовані виключно за рішенням керівника закладу, якщо таке рішення не суперечить законодавству.

Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування не повинні призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхні права та/або законні інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських рішень, що не відповідають законодавству.

V . МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічна закладу освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу .

5.2. Майно Стрільської початкової школи належить йому на праві оперативного управління.

5.3. Стрільська початкова школа відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу, внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення освітнього процесу база закладу складається із навчальних кабінетів, медичного, комп'ютерного кабінетів, їдальні, комп’ютерного і мультимедійного обладнанням тощо.

5.6. Стрільська початкова школа має земельну ділянку, де розміщуються спортивна зона, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансово-господарська діяльність Стрільської початкової школи здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису закладу є:

 • кошти з бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування початкової та дошкільної освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

 • кошти, отримані за надання платних послуг;

 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

6.3. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається керівником закладу відповідно до законодавства. За рішенням Засновника або уповноваженого Засновником органу управління Стрільської початкової школи бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

6.4. Звітність про діяльність Стрільської початкової школи встановлюється відповідно до законодавства.

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Стрільська початкова школа  має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими установами системи освіти іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами тощо

7.2. Педагогічні працівники закладу можуть брати участь у реалізації міжнародних проектів і програм.

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СТРІЛЬСЬКОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

8.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її територіальними органами відповідно до Закону України «Про освіту». Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов. Інституційний аудит може бути проведений за ініціативою засновника, керівника. Колегіального органу управління або піклувальної ради закладу освіти у випадках передбачених чинним законодавством.

8.2. Заклад освіти підпорядкований і підзвітний засновнику - Сарненській міській раді.

8.3. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім процесом, встановлюється управлінням освіти, згідно з чинним законодавством.

8.4. Контроль за іншими сторонами діяльності закладу освіти здійснює державна фіскальна служба, контрольно-ревізійні органи відповідно до чинного законодавства.

8.5. Громадський нагляд (контроль) у системі початкової, дошкільної освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю).

8.6. Безпосередньо в закладі освіти громадський нагляд (контроль) може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім випадків, встановлених законодавством.

IX. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПОЧАТКОВОЇ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

9.1. Працівники закладу освіти, що винні у порушенні законодавства про початкову та дошкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України.

9.2. Невиконання закладом освіти ліцензійних умов може бути підставою для позбавлення його ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері початкової та дошкільної освіти.

Х. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ СТРІЛЬСЬКОЇ

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

10.1. Рішення про ліквідацію, реорганізацію Стрільської початкової школи приймається засновником закладу відповідно до діючого законодавства України.

10.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною наказом засновника, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

10.3. 3 моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами закладу освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику.

10.4. У разі реорганізації права та зобов’язання закладу освіти переходять до правонаступників визначених засновником.

10.5. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим законодавством України.

10.6. У разі ліквідації закладу освіти вивільнені приміщення використовуються виключно для роботи з дітьми. Майно, яке є комунальною власністю (земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання, тощо), придбання чи відокремлення якого призначене для здобуття дітьми початкової, дошкільної освіти, використовується виключно для роботи з дітьми.

10.7. Заклад освіти освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру.

ХІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. До даного Статуту можуть вносити відповідні доповнення, поправки, додатки в разі змін в нормативних документах, що регулюють розвиток освітянської діяльності закладів освіти за погодженням з органами управління освітою, місцевою владою.

11.2. Зміни й доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення Засновника.

11.3. Зміни й доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації в порядку, встановленого чинним законодавством України.

11.4. Даний Статут набуває юридичної сили з моменту його затвердження та реєстрації у відповідних органах місцевої влади.

Comments:
Only authorized users can leave comments.